Probe vom 24. Januar 2019 mit Elsbeth Thürig-Hofstetter
Probe vom 24. Januar 2019 mit Elsbeth Thürig-Hofstetter